ماموريت ما اطلاع رساني آگاهي بخشانه، اثر گذار و مستقل از صنعت و تولید در کل از اقتصاد کشور میباشد ماوابسته به ارگان و هيچ حزب و گروهي نيستيم. . ارزشهاي سازماني ما حقيقت جويي و راستگوئی است